• Breaking News

  MLA Dr Sanjay Shriram Kute

  Shegaon Gajanan Maharaj : On this website, you will get detail information about Shegaon, Shegaon Gajanan Maharaj, Shegaon Anand Sagar, Shegaon News Update, Shegaon Railway Station, Shegaon Accommodation, Shegaon Map, Shegaon.

  Friday, November 8, 2019

  Gajanan Maharaj Aarti Lyrics

  Gajanan Maharaj Aarti Lyrics

  Morning start with Gajanan Maharaj Aarti is a very awesome start of the day.

  ।। श्री समर्थ सद्गुरू गजानन महाराज की जय ।।


  Shri Pandurang aarti

  युगें अठ्ठावीस विटेवरी उभा । वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा ।। पुंडलिकाचे भेटी परब्रह्म आले गा । चरणी वाहे भीमा उध्दरी जगा ।।१।। जयदेव जयदेव जय पांडुरंगा । रखुमाई वल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा । जयदेव जयदेव ।।धृ।। तुळसी माळा गळां कर ठेवूनी कटीं । कासे पितांबर कस्तूरी लल्लाटी । देवसुरवर नित्य येती भेटी ।। गरूड हनुमंत पुढे उभे राहती ।। जयदेव जयदेव ।।२।। आषाढी कार्तिकी भक्त जन येती । साधु जन येती। चंद्रभागेमाजी स्नानें जे करिती दर्शनहेळामात्रे तयां होय मुक्ति । केशवासी नामदेव माधवासी नामदेव, भावें ओंवाळितीं ।। जयदेव जय पांडुरंगा ।।३।।

  Gajanan Maharaj Aarti Lyrics in Marathi
  Gajanan Maharaj Mahaprasad
  Gajanan Maharaj Aarti Image
  Gajanan Maharaj Yanchi Aarti

  दुपारी ११ वाजता होणारी आरती

  जय जय सत्चित्स्वरूपा स्वामी गणराया । अवतरलासी भूवर जड-मुढ ताराया ।

  ।। जयदेव जयदेव ।।धृ।।

  निर्गुण ब्रह्म सनातन अव्यय अविनाशी ।

  स्थिरचर व्यापुन उरलें जे या जगताशी ।

  तें तूं तत्व खरोखर निःसंशय अससी ।

  लीलामात्रे धरिलें मानवदेहासी ।

  ।। जयदेव जयदेव ।।१।।

  होऊं न देशी त्याची जाणिव तूं कवणा ।

  करूनी गणि गण गणांत बोते या भजना ।

  धाता हरिहर गुरूवर तूंचि सुखसदना ।

  जिकडे पहावे तिकडे तूं दिससी नयना ।

  ।। जयदेव जयदेव ।।२।।

  लीला अनंत केल्या बंकट सदनास ।

  पेटविले त्या अग्नीवांचूनी चिलमेस ।

  क्षणांत आणिलें जीवन निर्जल वापीस ।

  केला ब्रह्मगिरीच्या गर्वाचा नाश ।

  ।। जयदेव जयदेव ।।३।।

  व्याधी वारून केलें कैका संपन्न ।

  करविले भक्तालागी विठ्ठल-दर्शन ।

  भवqसधु हा तरण्या नौका तव चरण ।

  स्वामी दासगणूंचे मान्य करा कवन ।

  ।।जयदेव जयदेव ।।४।।

  -कापुरार्ती -


  जयजय कर्पूरगौरा । तारी जयजय कर्पूरगौरा ।। धृ।। भस्म हे चर्चित निल गलांबर झल्लालती रूंडमाळा।। इंदु लल्लाटी शोभतसे कटी । गजचर्म व्याघ्रांबरा । शंभो जयजय कर्पूरगौरा ।।१।। श्वेतासनी महाराज विराजित । अंकी बसे सुंदरा । भक्त दयाघन वंदिती चरण । धन्य तु लीलावतारा । शंभो जयजय कर्पूरगौरा ।।२।। मतिमंद दीन झालो पदी लीन । पार करी संसारा । काशीसूतात्मज मागतसे तुज । द्या चरणी मज थारा ।। शंभो जयजय कर्पूरगौरा ।।३।। तारी जय जयकर्पूरगौंरा कर्पूरगौरं करूणावतारं । संसारसारं भुजगेंद्रहारं । सदा वसंतं हृदयारqवदे ।भवं भवान्यासाहित नमामि ।। मंदारमाला कपाल काय । दिगंबराय दिगंबराय ।। नमः शिवाय नमः शिवाय ।। कर्पूर महादीप समर्पयामी 


  -मंत्रपुष्पांजली-  ॐ यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । तेह नाकं महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः।।ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने । नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे ।। स मे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दतातु । कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ।। ॐ स्वस्ति । सामराज्यं, भौज्यं, स्वाराज्यं, वैराज्य, पारमेष्ट्यं राज्यंमहा राज्यमहा धिपत्यमयं समंत पर्याईस्यात् सार्वभौमः सार्वायुष आंतादापरार्धात पृथिव्यै समुद्रपर्याताया एकराळिति । तदप्येष श्लोको ऽ भिगीतो मरूतः परिवेष्टारो मरूतस्या ऽ वसन् गृहे ।। आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वेदेवाः सभासद इति ।। तन्नो सद्गुरू प्रचोदयात् ।। ॐ पूर्ण ब्रम्हाय धिमही, तन्नो सद्गुरू प्रचोदयात ।।


  प्रदक्षिणा

  यानि कानिच पापानि जन्मान्तरकृतानि च ।

  तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे ।।  क्षमापनम्

  अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम ।

  तस्मात्कारूण्यभावेन रक्षरक्ष परमेश्वर ।

  मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर ।

  यत्पुजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे ।

  आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्चनम् ।

  पुजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर ।।

  श्री समर्थ सद्गुरू गजानन महाराज की जय ।।

  जय जय रघुवीर समर्थ


  अनंतकोटी ब्रह्मांडनायक महाराजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद भक्तप्रतिपालक शेगांव निवासी समर्थ सद्गुरू श्री गजानन महाराज की जय ऽ ऽ...

  Gajanan Maharaj Yanchi Aarti
  Gajanan Maharaj Stotra
  Gajanan Maharaj Bavani
  Gajanan Maharaj Aarti Image


  श्रींचे गादी समोर होणारी सायं. आरती

  ।। श्री समर्थ सद्गुरू गजानन महाराज की जय ।।


  (चाल आरती भुवनसुंदराची )

  ओवाळीतो स्वामीराया । माथा पदी ठेवूनीया ।।धृ।। आवरी जगन्मोहिनीला । दावी चिन्मय स्वरूपाला ।। देई सद्बुध्दी मजला । प्रेमे तव यश गाण्याला ।।।।चाल।। भक्तांकितां स्वामीराया, चरणी मी शरण ।। करूनी भय हरण, दावी सुख सदन ।। अमित मम दोष त्यागुनीयां । विनवितो दास तुला सदया ।। १ ।। जन-पदमुक्ति-पदान्याया । स्थली या अवतरला राया ।।चाल।। ही जड मुढ मनुज -काया Ÿ। पदीं तव अर्पियली राया ।।चाल।। हे दिग्वसन योगीराया, नको मज जनन पुनरपि मरण, येत तुज शरण ।। पुरवी ही आस संतराया । प्रार्थना हीच असे पाया ।। २ ।। नेण्या अज्ञ-तमा विलया । अलासी ज्ञान रवी उदया ।। करी तु ज्ञानी जनाराया । निरसुनी मोह - पटल माया ।। चाल ।। गजानन संतराया असशी बळवंत । तसा धीमंत नको बघु अंत । विनवितो दास तुम्हा राया । नका त्या दुर करू सदया ।।३।।  -कापुरार्ती -

  जयजय कर्पूरगौरा । तारी जयजय कर्पूरगौरा ।। धृ।। भस्म हे चर्चित निल गलांबर झल्लालती रूंडमाळा।। इंदु लल्लाटी शोभतसे कटी । गजचर्म व्याघ्रांबरा । शंभो जयजय कर्पूरगौरा ।।१।। श्वेतासनी महाराज विराजित । अंकी बसे सुंदरा । भक्त दयाघन वंदिती चरण । धन्य तु लीलावतारा । शंभो जयजय कर्पूरगौरा ।।२।। मतिमंद दीन झालो पदी लीन । पार करी संसारा । काशीसूतात्मज मागतसे तुज । द्या चरणी मज थारा ।। शंभो जयजय कर्पूरगौरा ।।३।। तारी जय जयकर्पूरगौंरा कर्पूरगौरं करूणावतारं । संसारसारं भुजगेंद्रहारं । सदा वसंतं हृदयारqवदे ।भवं भवान्यासाहित नमामि ।। मंदारमाला कपाल काय । दिगंबराय दिगंबराय ।। नमः शिवाय नमः शिवाय ।। कर्पूर महादीप समर्पयामी   -मंत्रपुष्पांजली-

  ॐ यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । तेह नाकं महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः।।ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने । नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे ।। स मे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दतातु । कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ।। ॐ स्वस्ति । सामराज्यं, भौज्यं, स्वाराज्यं, वैराज्य, पारमेष्ट्यं राज्यंमहा राज्यमहा धिपत्यमयं समंत पर्याईस्यात् सार्वभौमः सार्वायुष आंतादापरार्धात पृथिव्यै समुद्रपर्याताया एकराळिति । तदप्येष श्लोको ऽ भिगीतो मरूतः परिवेष्टारो मरूतस्या ऽ वसन् गृहे ।। आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वेदेवाः सभासद इति ।। तन्नो सद्गुरू प्रचोदयात् ।। ॐ पूर्ण ब्रम्हाय धिमही, तन्नो सद्गुरू प्रचोदयात ।।  नमस्काराष्टक

  योगी दिगंबर विरक्तविदेही संत ।

  उद्यान भक्तितरूचे फुलवी वसंत ।।

  शेगांव क्षेत्र बनले गुरूच्या प्रभावे ।

  वंदू गजानन पदांबुज भक्तिभावे ।।१।।

  ओहोळ घाण जल वाहत विषयांचे ।

  भावार्थ तोय स्फटिकासम तेथ साचे ।।

  तुंबी तुडुंब भरले किती स्तोत्र गावें ।

  वंदू गजानन पदांबुज भक्तिभावे ।। २ ।।

  संत्रस्त पंक्तिस करी बहु काकपंक्ती ।

  गेली क्षणात उठुनी परसोत उक्ती ।।

  आत्मैक्य हे गुरूवरा, प्रचितीस यावे ।

  वंदू गजानन पदांबुज भक्तिभावे ।।३।।

  पेटूनी मंचक धडाडत अग्निज्वाला ।

  मध्ये सुशांत गुरूमूर्ति न स्पर्श झाला ।।

  ते योग वैभव पुन्हा नयना दिसावे ।

  वंदू गजानन पदांबुज भक्तिभावे ।।४।।

  तारीयली सहजची तरि नर्मदेत ।

  देवी सदिव्य प्रकटे नवलाव होत ।।

  ज्याच्या कृपे भवजली तरूनीच जावे ।

  वंदू गजानन पदांबुज भक्तिभावे ।।५।।

  जे ब्रह्म ब्रह्मगिरीला कळले न साच ।

  पांडित्य मात्र नुसते उरला तसाच ।।

  त्या सांगती नित मुखे हरीनाम घ्यावे ।

  वंदू गजानन पदांबुज भक्तिभावे ।।६।।

  बाधे तृषा गुरूवरा जल ना मिळाले ।

  खाचाड रूक्ष असतां झणि तोय आले ।।

  प्रार्थू पदीं हृदय भक्ति जले वहावे ।

  वंदू गजानन पदांबुज भक्तिभावे ।।७।।

  स्वामी समर्थ जगती अवतार घेती ।

  कष्टोनि धेनु व्दिज धर्मचि रक्षिताती ।।

  घ्या धेनुदास पदरी जरी पापि ठावें ।

  वंदू गजानन पदांबुज भक्तिभावे ।। ८ ।।  प्रदक्षिणा

  यानि कानिच पापानि जन्मान्तरकृतानि च ।

  तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे ।।  क्षमापनम्

  अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम ।

  तस्मात्कारूण्यभावेन रक्षरक्ष परमेश्वर ।

  मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर ।

  यत्पुजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे ।

  आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्चनम् ।

  पुजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर ।।

  श्री समर्थ सद्गुरू गजानन महाराज की जय ।।

  जय जय रघुवीर समर्थ

  अनंतकोटी ब्रह्मांडनायक महाराजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद भक्तप्रतिपालक शेगांव निवासी समर्थ सद्गुरू श्री गजानन महाराज की जय ऽ ऽ...


  Gajanan Maharaj Aarti mp3 Song Free Download
  Gajanan Maharaj Aarti Download Pagalworld
  Gajanan Maharaj Shegaon Aarti mp3 Download
  Shri Gajanan Maharaj Aarti Lyrics in Marathi


  No comments:

  Post a Comment

  Fashion

  Beauty

  Travel