• Breaking News

  MLA Dr Sanjay Shriram Kute

  Shegaon Gajanan Maharaj : On this website, you will get detail information about Shegaon, Shegaon Gajanan Maharaj, Shegaon Anand Sagar, Shegaon News Update, Shegaon Railway Station, Shegaon Accommodation, Shegaon Map, Shegaon.

  Sunday, November 3, 2019

  Gajanan Maharaj Quotes

  Shegaon Quotes - Gajanan Maharaj Quotes

  श्री समर्थ सद्गुरू गजानन महाराज की जय ।।

  अनंतकोटी ब्रह्मांडनायक महाराजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद भक्तप्रतिपालक शेगांव निवासी समर्थ सद्गुरू श्री गजानन महाराज की जय ऽ ऽ...

  पिता माता बंधु तुजविण असे कोण मजला । बहू मी अन्यायी परि सकळहि लाज तुजला ।।
  न जाणे मी कांही जप तप पुजा साधन रिती । कृपादृष्टी पाहे शरण तुज आलो गणपती ।।

  सदासर्वदा योग तुझा घडावा । तुझे कारणी देह माझा पडावा ।।
  उपेक्षूं नको गुणवंता अनंता । रघुनायका मागणे हेची आता ।।१।।
  उपासनेला दृढ चालवावे । भूदेव-संतासि सदा नमावे ।
  सत्कर्मयोगे वय घालवावे । सर्वामुखी मंगल बोलवावे ।।२।।

  ज्या ज्या स्थळी हे मन जाय माझे । त्या त्या स्थळी हे निजरूप तुझे ।।
  मी ठेवितों मस्तक ज्या ठिकाणी । तेथे तुझें सद्गुरू पाय दोन्ही ।

  यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च ।
  तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे ।।

  अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम । तस्मात्कारूण्यभावेन रक्षरक्ष परमेश्वर ।
  मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर । यत्पुजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे ।
  आवाहनं न जानामि-न-जानामि तवार्चनम् । पूजा चैव न-जानामि क्षमस्व परमेश्वर ।।
  श्री समर्थ सद्गुरू गजानन महाराज की जय ।।


  जय जय सत्चित्स्वरूपा स्वामी गणराया । अवतरलासी भूवर जड-मुढ ताराया ।
  ।। जयदेव जयदेव ।।धृ।।

  निर्गुण ब्रह्म सनातन अव्यय अविनाशी ।

  स्थिरचर व्यापुन उरलें जे या जगताशी ।

  तें तूं तत्व खरोखर निःसंशय अससी ।

  लीलामात्रे धरिलें मानवदेहासी ।

  ।। जयदेव जयदेव ।।१।।

  होऊं न देशी त्याची जाणिव तूं कवणा ।

  करूनी गणि गण गणांत बोते या भजना ।

  धाता हरिहर गुरूवर तूंचि सुखसदना ।

  जिकडे पहावे तिकडे तूं दिससी नयना ।

  ।। जयदेव जयदेव ।।२।।

  लीला अनंत केल्या बंकट सदनास ।

  पेटविले त्या अग्नीवांचूनी चिलमेस ।

  क्षणांत आणिलें जीवन निर्जल वापीस ।

  केला ब्रह्मगिरीच्या गर्वाचा नाश ।

  ।। जयदेव जयदेव ।।३।।

  व्याधी वारून केलें कैका संपन्न ।

  करविले भक्तालागी विठ्ठल-दर्शन ।

  भवqसधु हा तरण्या नौका तव चरण ।

  स्वामी दासगणूंचे मान्य करा कवन ।

  ।।जयदेव जयदेव ।।४।।

  Shri Pandurang aarti

  युगें अठ्ठावीस विटेवरी उभा । वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा ।। पुंडलिकाचे भेटी परब्रह्म आले गा । चरणी वाहे भीमा उध्दरी जगा ।।१।। जयदेव जयदेव जय पांडुरंगा । रखुमाई वल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा । जयदेव जयदेव ।।धृ।। तुळसी माळा गळां कर ठेवूनी कटीं । कासे पितांबर कस्तूरी लल्लाटी । देवसुरवर नित्य येती भेटी ।। गरूड हनुमंत पुढे उभे राहती ।। जयदेव जयदेव ।।२।। आषाढी कार्तिकी भक्त जन येती । साधु जन येती। चंद्रभागेमाजी स्नानें जे करिती दर्शनहेळामात्रे तयां होय मुक्ति । केशवासी नामदेव माधवासी नामदेव, भावें ओंवाळितीं ।। जयदेव जय पांडुरंगा ।।३।।

  -कापुरार्ती -


  जयजय कर्पूरगौरा । तारी जयजय कर्पूरगौरा ।। धृ।। भस्म हे चर्चित निल गलांबर झल्लालती रूंडमाळा।। इंदु लल्लाटी शोभतसे कटी । गजचर्म व्याघ्रांबरा । शंभो जयजय कर्पूरगौरा ।।१।। श्वेतासनी महाराज विराजित । अंकी बसे सुंदरा । भक्त दयाघन वंदिती चरण । धन्य तु लीलावतारा । शंभो जयजय कर्पूरगौरा ।।२।। मतिमंद दीन झालो पदी लीन । पार करी संसारा । काशीसूतात्मज मागतसे तुज । द्या चरणी मज थारा ।। शंभो जयजय कर्पूरगौरा ।।३।। तारी जय जयकर्पूरगौंरा कर्पूरगौरं करूणावतारं । संसारसारं भुजगेंद्रहारं । सदा वसंतं हृदयारqवदे ।भवं भवान्यासाहित नमामि ।। मंदारमाला कपाल काय । दिगंबराय दिगंबराय ।। नमः शिवाय नमः शिवाय ।। कर्पूर महादीप समर्पयामी 


  -मंत्रपुष्पांजली-  ॐ यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । तेह नाकं महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः।।ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने । नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे ।। स मे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दतातु । कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ।। ॐ स्वस्ति । सामराज्यं, भौज्यं, स्वाराज्यं, वैराज्य, पारमेष्ट्यं राज्यंमहा राज्यमहा धिपत्यमयं समंत पर्याईस्यात् सार्वभौमः सार्वायुष आंतादापरार्धात पृथिव्यै समुद्रपर्याताया एकराळिति । तदप्येष श्लोको ऽ भिगीतो मरूतः परिवेष्टारो मरूतस्या ऽ वसन् गृहे ।। आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वेदेवाः सभासद इति ।। तन्नो सद्गुरू प्रचोदयात् ।। ॐ पूर्ण ब्रम्हाय धिमही, तन्नो सद्गुरू प्रचोदयात ।।

  Gajanan Maharaj Quotes
  Gajanan Maharaj Quotes


  Gajanan Maharaj Quotes in Marathi
  Gajanan Maharaj Quotes in Marathi   Images of Gajanan Maharaj
   Images of Gajanan Maharaj

  Gajanan Maharaj Images
  Gajanan Maharaj Images

  Gajanan Maharaj HD Images
  Gajanan Maharaj Images

  Shegaon Gajanan Maharaj Images
  Shegaon Gajanan Maharaj Images

  Gajanan Maharaj Images free download
  Gajanan Maharaj Images free download

  shegaon Gajanan Maharaj photo
  shegaon Gajanan Maharaj photo

  Gajanan Maharaj Quotes in marathi
  Gajanan Maharaj Quotes in marathi

  Gajanan Maharaj Quotes in marathi
  Gajanan Maharaj Quotes in marathi


  No comments:

  Post a Comment

  Fashion

  Beauty

  Travel